[Mogolian]ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ:ᠾᠣᠩ ᠺᠤᠩ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠸᠢᠷᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ‍ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠪᠠ ᠭᠡᠪᠡ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ:ᠹᠣᠺᠰ ᠰᠣᠨᠢᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ:ᠾᠣᠩ ᠺᠤᠩ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠸᠢᠷᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ ᠮᠡᠩ ᠹᠣᠺᠰ ᠰᠣᠨᠢᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ
COVID-19 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠸᠢᠷᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ

Translated-蒙古小哥 Proofread-闪电⚡训练 Video-Ouroboros文菠蘿🇷🇺

2+
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments