Miles Guo’s announcement: Wuhan coronavirus is made by the CCP

The culprits for Wuhan coronavirus are the Chinese kleptocrats led by Wang Qishan, Meng Jianzhu, Sun Lijun, Jiang Zeming, Yang Jiechi